YÖNETİCİ MODÜLER SİSTEMİ

Geleneksel yönetici; belirli bir amaca yönelmiş bir insan grubunu belirli bir otorite ve yönetim altında düzenlenmiş işbirliği içinde yönetir. Bu anlayışta yetki tümüyle üst yöneticidedir ve yetki delegasyon yoluyla astlara devredilir. Bu sırada sürekli aynı işleri yapmanın getirdiği tatminsizlik ve yabancılaşma duygusu içindeki astlara sorumluluğun devredilememesi ciddi bir sorun olabilmektedir. Ayrıca merkezcil karar alma çalışanların çalışma isteğini, ve kendini kanıtlama duygusunu olumsuz etkileyebilmektedir. Çalışanlar arasında oluşabilen güven duygusundaki tedirginlik nedeniyle de huzursuz ve pasif bir direnmenin olduğu bir ortam bu tarz bir yönetimde en sık karşılaşılan durumdur.
Oysa ki başarılı ve sürekli gelişen bir kurum şu üç vasfı birarada taşıyabilen yöneticilerle gerçekleşebilmektedir;

1. Köklü değişiklikleri, dönüşümleri gerçekleştiren ve çalışanlarına ilham veren LİDER:
2. Özgün sorunları yaratıcı ve analitik yöntemlerle çözen ve kararlar alan YÖNETİCİ
3. Sorun oluşmadan usta iletişim sanatçısı olarak çalışanlarını olumlu yönde etkileyen, stratejik karar verebilme becerilerine sahip, takım ruhu oluşturan KOÇ

YÖNETİCİ İMZASI modüllerinin amacı; etkin yönetim bilgi ve becerilerini mikro ölçekten makro ölçeğe uzanan günümüzün modern yönetim yaklaşımları çerçevesinde sağlamaktır. Yöneticiler bu modüller ile kişisel imajını, karizmasını ve duruşunu geliştirir. Çalışanların bireysel tarzlarını ve beklentilerini anlar ve yönetir. Hayatının her alanında tutum ve davranışlarını geliştirir. Çalışanlarıyla kazanan ilişkiler kurar. Sürekli öğrenen bir kurum oluşturur. Yeni ve ileriye dönük iş fikirleri üretir. İş ve diğer boyutlardaki hayatını dengeler. Zamanını etkili ve verimli kullanır. Stresi performans artımı için olumlu bir faktöre dönüştürür. Lider özellikli bir yönetici olarak vizyoner ve dönüşümü destekleyen bir kurum oluşturur.